Apie muziejų

Fotografijos muziejaus (Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinys) yra vienintelis specializuotas fotografijos istorijos, meno ir technikos muziejus Lietuvoje, svarbus daugiafunkcinis fotografijos centras, kuris saugo ir reprezentuoja reikšmingą beveik 150 000 eksponatų ir muziejinių vertybių Lietuvos vizualiojo paveldo, fotografijos technikos ir įrangos, spaudinių ir dokumentų rinkinį. Modernizuotame muziejuje organizuojamos šiuolaikinės ir istorinės Lietuvos ir užsienio fotografijos parodos, vyksta susitikimai su autoriais, fotografijos tyrinėtojais, edukaciniai užsiėmimai bei kita įvairiapusė šiuolaikiška ir inovatyvi edukacinė ir pramoginė veikla.

Pareigybės lygis

Pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei, pareigybės lygis – A2.

Veiklos sritis

Muziejinės veiklos projektų vykdymas, muziejaus veiklos viešinimas.

Darbuotojo funkcijos

inicijuoja, rengia ir vykdo muziejinės veiklos projektus;

inicijuoja ir vykdo muziejaus veiklos viešinimo kampanijas;

rengia ir platina informacinę medžiagą apie muziejaus veiklą per žiniasklaidos priemones, socialinius tinklus ir kitais informacijos sklaidos kanalais, organizuoja spaudos konferencijas;

organizuoja muziejaus reklaminės medžiagos (plakatų, kvietimų, skrajučių, lankstukų ir kt.) gamybą ir platinimą;

administruoja muziejaus internetinės svetainės ir socialinių tinklų profilius;

rengia ir platina naujienlaiškį, kaupia naujienlaiškio adresatų kontaktinius duomenis, atsako už jų saugumą.

organizuoja muziejaus suvenyrų gamybą ir platinimą, muziejaus knygyno papildymą leidiniais;

koordinuoja muziejaus patalpų nuomą, muziejaus teikiamų paslaugų užsakymus, rengia patalpų nuomos sutartis;

rengia ir veda savo kompetencijos srities renginius muziejuje bei atstovauja muziejų kitų organizacijų renginiuose, užmezga bendradarbiavimo ryšius su kitomis organizacijomis, vykdo bendrus projektus;

pateikia metinį veiklos planą ir ataskaitą skyriaus vedėjui;

skyriaus vedėjo nurodymu pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja lankytojus;

vykdo vienkartines tiesioginio vadovo užduotis;

savo darbe vadovaujasi LR Vyriausybės nutarimais, Muziejaus nuostatais, muziejaus darbo vidaus tvarkos taisyklėmis, muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

funkcijas atlieka savarankiškai, skyriaus vedėjui kontroliuojant galutinį rezultatą, laikydamasis darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, taisyklingai naudodamas priskirtas darbo priemones;

atsako už žalą padarytą muziejui dėl savo kaltės ar neatsargumo LR įstatymu nustatyta tvarka.

Kvalifikaciniai reikalavimai

turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

būti susipažinęs su Muziejaus strategija, organizacine struktūra, darbo organizavimo principais ir valdymu;

gerai dirbti kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer ir kt. programomis);

mokėti užsienio kalbų (anglų, rusų);

išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles;

išmanyti kultūros fondų ir tarptautinių projektų paraiškų rengimo taisykles ir turėti specialių žinių apie pagrindines paramos teikimo programas;

būti susipažinusiam su darbų, priešgaisrinės, elektros saugos, apsaugos sistemos reikalavimais;

turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, darbo komandoje, organizacinius gebėjimus, turėti darbui reikiamų asmeninių savybių: kruopštumo, atsakingumo, iniciatyvumo, kūrybiškumo, domėtis kultūros ir meno sritimi.

Kita informacija

Siūlomas atlyginimas – nuo 900 Eur neatskaičius mokesčių.

Kontaktai

CV ir motyvacinį laišką su žyma „Kultūrinės veiklos vadybininkas“ siųskite Fotografijos muziejaus vadovei Vilijai Ulinskytei-Balzienei el. paštu

v.ulinskyte@ausrosmuziejus.lt iki 2019 m. birželio 30 d.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.